ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Sales

Sales Department: for existing customer as well as for new customers.

 Support

Support Department: Existing customer will be able to submit ticket here with their after sales issue.

 Abuse

Abuse Department: Contact us with any issue related with abuse.

 Domains

TetraHost Domain Department